دکتر مسعود صابری

دکتر صابری متولد ۱۳۵۷، ورودی ۱۳۷۵ پزشکی دانشگاہ علوم پزشکی شهید بهشتی
سال هشتادو دو بعد از فارغ التحصیل از پزشک عمومی سه سال در مناطق محروم استان چهار محال خدمت پزشک عمومی و مسئول مرکز بهداشت بودم، سال هشتاد و شش وارد دورہ تخصص ارتوپدی دانشگاہ علوم پزشکی شهید بهشتی شدم سال نود از این دورہ با بورد تخصص فارغ التحصیل شدہ و در همان سال در استان قزوین مشغول به کار درمانی شدم، و در سال نودو سه به تهران آمدم و دورہ ای بعنوان هیئت علمی دانشگاہ بقیه اله و سپس در دانشگاہ علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول هستم، ماحصل این دوران انجام بالغ بر ششصد عمل جراحی ارتوپدی در سال بودہ است که قسمت عمدہ فعالیت روی شکستگی ها ی اندام و لگن و تعویض مفصل بودہ۔

فعالیت علمی

عضو انجمن ارتوپدی امریکا از سال ۲۰۱۴
عضو انجمن ترومای سوئیس از سال ۲۰۱۱
عضو انجمن ارتوپدی ایران از سال ۱۳۹۰
شرکت در کنفرانسهای مختلف علمی داخل و خارج کشور
تهیه مقاله استئو سارکوم اسکاپولا
تهیه مقاله در مورد تعویض مفصل زانو