جراحی تعویض مفصل زانو

جراحی تعویض مفصل زانو

پنج روز بعد از عمل موفق تعویض مفصل دو طرفہ زانو

فیلم مرحله انتهایی عمل تعویض مفصل لگن

راه رفتن بیمار یکسال بعد از عمل تعویض مفصل لگن

راه رفتن بیمار هشتاد ساله یک هفته بعد از عمل لگن

مشخص شدن پارگی رباط صلیبی خلفی در معاینه

چھار ماہ بعد از عمل پروتز مفصل لگن

پارگی وسیع زانو به همراہ شکستگی داخل مفصل

عمل رزکشن ارتروپلاستی ھیپ

عمل تعویض مفصل زانو

عمل تعویض مفصل زانوی راست